Bouwstadia

 Het bouwproces kent in het algemeen een aantal onderdelen welke elkaar opvolgen:

1. voorontwerp

 • Opstellen van een programma van eisen en wensen;
 • Ontwikkelen van dit programma tot een voorontwerp;
 • Uitwerken schetsontwerp
 • Toetsing van ontwerp aan bestemmingsplan en andere wetgevingen
 • Indicatie van bouwkosten en realiseerbaarheid.

2. definitief ontwerp

 • omzetten van schetsontwerp naar definitief ontwerp;
 • informele indiening tekeningen voor welstandsadvies;

3. besteksfase

 • Verwerken grondmechanische adviezen
 • Uitwerken tekeningen tot bestekstekeningen
 • Uitwerken van diverse berekeningen (statische berekeningen, EPC en bouwbesluit toets)
 • Aanvragen van de benodigde vergunningen
 • Overleg met nutsbedrijven over aansluitingsvoorzieningen
 • Technische omschrijving of bestek uitwerken
 • Overzichtslijsten maken (materiaalstaten, kozijnoverzicht, kleurenschema etc.)
 • Vaststellen van de bouwtijd.
 • Definitieve begrotingen.

4. aanbesteding en gunning

 • Selecteren van de uit te nodigen inschrijvers
 • Voorbereiding van de aanbesteding, afhankelijk van gekozen aanbestedingsvorm
 • Geven van schriftelijke inlichtingen en aanwijzingen aan de inschrijvers
 • Houden van de aanbesteding
 • Uitbrengen van gunningsadvies
 • Gereedmaken/beoordelen concept contractstukken

5. detaillering uitvoering

 • Vervaardigen van detailtekeningen
 • Beoordeling en goedkeuring nadere door de aannemers in te dienen stukken
 • Verwerken van wijzigingen in het project door toedoen van aannemer, opdrachtgever en/officiële instantie(s)

6. Directievoering.

 • Vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de (schriftelijk)overeen te komen bevoegdheden
 • Geven van instructies aan de toezichthouder of zelf toezicht houden
 • Verzorgen van bouwvergaderingen en werkbesprekingen
 • Voortgangsbewaking en kostenbewaking/signalering
 • Het bewaken van meer- en minderwerken, stelposten, bestekswijzigingen, verrekenbare    hoeveelheden, dit alles binnen de verleende bevoegdheden
 • Advisering inzake betalingen
 • Werkzaamheden voor inspectie en keuring materialen en constructies.

7. Oplevering

 • Assisteren bij de ingebruikname, controle door overheidsinstanties
 • Opnemen en goedkeuren van het werk
 • Opleveren van het werk en overdragen aan de opdrachtgever
 • Vastleggen van opleveringspunten
 • Afrekeningen van alle financiële onderdelen als eerder genoemd
 • Controle op revisiebescheiden, garantiecertificaten en onderhoudscontracten

8. Onderhouds- en garantietermijn

 • Einde onderhoudstermijn wederom opnemen van het werk en vastleggen
 • Lijst van oplevering nalopen op uitgevoerde restpunten 
 • Advies over de definitieve eindafrekening van het werk
 • Adviseren over toekomstig onderhoud

9. Nazorg

 • Advisering bij “verborgen gebreken” in de gebruiksfase
 • Advisering bij garantieklachten en onderhoud


Voor alle bovengenoemde aspecten, of onderdelen daarvan, willen wij gaarne onze brede ervaring en kennis inzetten om te komen tot een product wat U zich voor ogen houdt te kunnen realiseren, bewonen, in werken en beleven.

Bouwadviesburo Hoevers bv


Hommelstraat 11
7399 RK Empe

T 0575 476701
F 0575 476780

E info@bouwadvieshoevers.nl

Meer contact informatie
Visie
Bouwstadia