VenG coordinatie

Het betreft hier de verplichtingen die voor de uitvoerende partijen voortvloeien uit het Arbobesluit Bouwproces.
Het Arbobesluit verplicht alle bij de ontwikkeling van een bouwwerk betrokken disciplines rekening te houden met veiligheids- en gezondheidsrisico's (V&G-risico's). In de uitvoeringsfase is een van de betrokken uitvoerende partijen eindverantwoordelijk voor het naleven van de V&G-verplichtingen.
Voor de meeste bouwwerken is het verplicht om een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) te maken, waarbij de V&G-coördinator voor de ontwerpfase start met het opstellen van het plan. In de uitvoeringsfase wordt het plan door de V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase gecompleteerd, uitgevoerd en bewaakt.

Zodra de startdatum bekend is dient de arbeidsinspectie hiervan in kennis te worden gesteld.

Criteria hierbij zijn:

  • bouwwerken waarbij meer dan 500 mensdagen mee zijn gemoeid;
  • duur van het bouwwerk meer dan 30 dagen beslaat en
  • op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd gaan werken.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een V&G-ontwerpplan en een V&G- uitvoeringsplan. Voor beide zaken kunt u bij ons terecht.
Voor aanvang van de bouw dient er een uitvoerend V&G-coördinator worden aangesteld door de opdrachtgever. Wij kunnen dit voor U verzorgen in de vorm van een gediplomeerd veiligheidskundige  V&G coördinator voor ondergenoemde taken:

  • Voldoen aan de Arbo wettelijke verplichting middels het  aanstellen van een gediplomeerd veiligheidskundige als deskundig uitvoerend Veiligheids- & Gezondheids coördinator .
  • VenG deelplannen van de betrokken aannemers opvragen, beoordelen en bewaken.
  • Bijhouden van een VenG dossier.
  • Onafhankelijk en onpartijdig controleren en daar waar noodzakelijk corrigerend optreden bij overtredingen van de Arbo-wet door de uitvoerende partijen.
  • Vastlegging van alle (bijna) incidenten en calamiteiten middels het bijhouden van een logboek
  • Juridisch betere status als verantwoordelijke opdrachtgever. Dit is publiekrechtelijk van belang  als ook privaatrechtelijk bij eventuele claims bij ongevallen.

 

Bouwadviesburo Hoevers bv


Hommelstraat 11
7399 RK Empe

T 0575 476701
F 0575 476780

E info@bouwadvieshoevers.nl

Meer contact informatie
Projectmanagement
Bouwbegeleiding
Bouwadvisering
Directievoering
VenG coordinatie
Bouwcoordinatie